Home » Publicazions »

Publicazions

Dutis lis publicazions e i libris che l’Istitût Tellini à stampât, di quant che al è nasût fin cumò.

Cjanâl dal Fiêr

Cjanâl dal Fier

Anade: 1999

La Divine Comedie

La Divine Comedie - canti scelti e tradotti in lingua ladino-friulana

Anade: 1997

Lune in cercli

Anade: 1997

Tiaris di Aquilee

Vol 1 - Tiaris di Aquilee

Anade: 1997

123456